Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Olkuszu

w dniu 15 grudnia 2020 r,

godz. 15:30 w trybie zdalnym

 

Porządek obrad

 


1. Otwarcie XXIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Informacja o stypendiach edukacyjnych Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz dla uczniów zamieszkujących Gminę Olkusz za 2020 rok.

4. Informacja o nagrodach Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz za wysokie wyniki sportowe.

5. Przedstawienie porządku obrad XXIII sesji Rady Miejskiej.

6. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami - sprawozdanie.

8. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

9. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

10. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Olkuszu.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2020 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2021.
a) przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2021 z uzasadnieniem,

b) przedstawienie Uchwały Nr S.O.XIV/421-1/33/20 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2021 r.

c) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu,

d) dyskusja nad projektem Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2021,

e) rozpatrzenie wniosku sołectwa Olewin o przyznanie środków funduszu sołeckiego w 2021 roku wraz z podjęciem uchwały.

f) głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2021.

13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.

a) przedstawienie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz wraz z uzasadnieniem,

b) przedstawienie Uchwały Nr S.O.XIV/429-1/43/20 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Olkusz.

c) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu,

d) dyskusja nad projektem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz,

e) głosowanie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz – zmiana nr 24.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XL/598/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olewin – Zagaje.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XVII/208/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych po południowej stronie linii kolejowej w Olkuszu.

18. Podjęcie Rezolucji ws. budowy estakady na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z ul. Rabsztyńską i ul. Kościuszki.

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie XXIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.