Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza IV przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Olkuszu przy ul. Długiej.

 

 

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość składająca się z działki o numerze 595/11, położonej w Olkuszu (obręb Pomorzany) przy ulicy Długiej, o powierzchni 0,1350 ha. Objętej księgą wieczystą nr: KR1O/00075053/6

Nieruchomość położona jest w otoczeniu terenów usługowo-przemysłowych, usługowo-handlowych (Parku rekreacyjno-krajobrazowego Skate Park), zieleni oraz w dalszej odległości zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość tworzy działka w kształcie wąskiego – szerokość 8m,  długość ok. 180m - przydrożnego pasa zieleni. Działka niezabudowana, nieogrodzona, w większości zakrzaczona i zachwaszczona, częściowo porośnięta trawą, częściowo samosiejkami, teren nierówny, lekko pofałdowany. Przez działkę – wzdłuż, przebiega  rów odwadniający, oraz media: gaz, kanalizacja, woda. Dojazd do nieruchomości  bezpośrednio z drogi publicznej asfaltowej- ulicy Długiej.

 

2. Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza zatwierdzoną Uchwałą Nr  IX/104/2011 z dnia 14.06.2011r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 357, poz. 3021 z dnia 14.07.2011r.) działka nr ewidencyjny 595/11 położona w Olkuszu przy ul. Długiej znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: „B1aUC” – opisanym jako: „Tereny zabudowy usługowej i/lub rozmieszczenie obiektów  handlowych o powierzchni sprzedaży  powyżej 2000m2”. Ponadto działka znajduje się w granicy terenu górniczego ZGH Bolesław, w rejonie oddziaływania tzw. ”starego kopalnictwa”- teren kategorii „B”.

 

3. W dziale III księgi wieczystej wpisana jest służebność przesyłu.

Nieruchomość wolna od innych obciążeń. Nieruchomość wolna od zobowiązań.

 

4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 25.06.2020r.

 

Data przeprowadzenia I przetargu: 04.08.2020.

                                 II przetargu: 13.10.2020

                                 III przetargu: 22.12.2020

 

5. Cena wywoławcza do przetargu wynosi  105 000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

6. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości  21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych) w terminie do dnia 03.03.2021r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 z podaniem tytułu wpłaty : „Przetarg – nieruchomość - przy ul. Długiej”. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

7. Wadium wpłacone przez osoby, których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

 

8. Przetarg odbędzie się w dniu 09.03.2021r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, sala narad- parter.

 

9. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 

a)    dowodu wniesienia wadium.

b)    osoby fizyczne – dowodu tożsamości,

c)    osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym) lub z innego właściwego rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski,

d)    pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu i nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego),

e)    małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemne oświadczenia współmałżonka, iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu.

f)     przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017r. poz.2278 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

 

10. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona  o obowiązujący podatek VAT (23%) i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.

 

11. O miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umów notarialnych oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

12. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

13. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 125, tel. 32 6260125.