Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej  stanowiącej działkę nr 66/7 położoną w Pomorzanach

 

1.   Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Olkusz o powierzchni 14010m2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: nr 66/7 (RVI – 7363m2, Lz – 4677m2, Ls – 1870m2, N – 100m2) - położoną w Pomorzanach, na czas określony tj. do 31.12.2021r. z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Olkuszu prowadzi księgę wieczystą nr KR1O/00080717/7.

2.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 12.02.2021r. o godz. 815 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, w sali na parterze.

3.  Stawka wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych).

4.  Postąpienie w wysokości nie mniej niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu nr 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 prowadzony przez Bank Pekao S.A. O/Olkusz w termini e do dnia 10.02.2021r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na rachunku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz) z podaniem tytułu wpłaty: przetarg na dzierżawę działki nr 66/7.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od daty zamknięcia przetargu na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.

7. Osoba, która wygra przetarg zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać jego przeznaczenia bez zgody Wydzierżawiającego, a w szczególności wznosić budynków, budowli i urządzeń trwale związanych z gruntem.

8. Obowiązkiem Dzierżawcy jest ponoszenie, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno -prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatki lokalne oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

9. W przypadku konieczności usunięcia rosnących na działkach drzew niezbędne jest uzyskanie pisemnego zezwolenia Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi tut. Urzędu oraz Starostwa Powiatowego  w Olkuszu.

10. Z oferentem, który wygra przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy w terminie dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ze wzorem umowy należy zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem, (w godz. 7.00 – 15.00) pok.111.

11. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12. Informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu,  pok. 111, tel. (032) 6260111.

13.  Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą zostać zmienione lub odwołane.