Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Loga

Konferencja prasowa, a wcześniej wizyta studyjna, wypełniły program poniedziałkowego spotkania burmistrza Romana Piaśnika, władz wojewódzkich z wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego Łukaszem Smółką oraz wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitą, radnym wojewódzkim Andrzejem Wójcikiem oraz radnymi Rady Miejskiej w Olkuszu. W ten uroczysty sposób zakończona została realizacja trzech miejskich projektów, realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Ich wartość przekroczyła 9 milionów złotych, a znaczną część środków stanowiło dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

- Serdecznie dziękuję Panu Marszałkowi Łukaszowi Smółce za to wsparcie i zrozumienie potrzeb olkuskiej społeczności. Obiekty, które odwiedzaliśmy i które symbolicznie oddajemy do użytku, będą służyć mieszkańcom Srebrnego Miasta, poprawiając jakość edukacji, sprzyjając rozwojowi gospodarczemu i oferując nowe możliwości spędzania czasu wolnego. W tym miejscu chciałbym podziękować również Panu Wojewodzie Łukaszowi Kmicie za wsparcie innych – ale równie potrzebnych naszym mieszkańcom – inwestycji, które realizujemy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jestem przekonany, że nasza współpraca przyniesie wiele korzyści w przyszłości, a wspólne inicjatywy dadzą dużo radości mieszkańcom Miasta i Gminy Olkusz – mówi burmistrz Olkusza Roman Piaśnik.

GPR - konferencja

Trzy realizowane projekty

I. „Modernizacja obiektu szkolno-przedszkolnego wraz z rewitalizacją teren ów zdegradowanych – Dolinka na Osiedlu Młodych w Olkuszu, na cele społeczne – zadanie nr 8.1 i 11.2 w GPR”

Projekt polegał na realizacji dwóch zadań inwestycyjnych. Przedmiotem pierwszej inwestycji była modernizacja i wykonanie robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego obiektu i infrastruktury Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego nr 1 w Olkuszu poprzez modernizację wybranych pomieszczeń o łącznej powierzchni 1723,13 m² wraz z budową placu zabaw i modernizacją ogrodzenia.

Drugie zadanie obejmowało zagospodarowanie terenu "Dolinka" na Osiedlu Młodych. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie ścieżki rowerowej dwukierunkowej o pow. ok. 2561 m2, utwardzeń terenów (chodniki) ok. 2.658,6 m2, 56 miejsc parkingowych wraz z jezdnią manewrową ok. 1470 m2, boiska wielofunkcyjnego, boisk trawiastych, trzech miejsc wypoczynkowych, ogrodzonego wybiegu dla psów, oświetlenia i odwodnienia.

Wartość projektu: 6 419 992,54 zł

Kwota dofinansowania: 4 433 263,86 zł

Dolinka

Dolinka

Dolinka

II. „Modernizacja budynku przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne i gospodarcze w Olkuszu – zadanie nr 9.1, 11.5, 11.6 w GPR”

Projekt swym zakresem obejmował modernizację budynku Przedszkola Nr 8 w Olkuszu z zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola, w szczególności docieplenie budynku, modernizację studzienek piwnicznych, wykonanie opaski wokół budynku, wykonanie dojść i chodników oraz montaż małej architektury, modernizację wybranych pomieszczeń, wymianę wybranej stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację posadzki schodów, modernizację węzła cieplnego i instalacji c.o., instalacji elektrycznej węzła cieplnego oraz instalacji odgromowej.

Budowa targowiska przy ul. Osieckiej w Olkuszu obejmowała wymianę nawierzchni istniejącego targowiska. Wykonano także wymianę nawierzchni istniejącego chodnika przy ul. Strzelców Olkuskich 1, 1a. Nowy chodnik o długości 108 metrów został wykonany z kostki betonowej koloru szarego. Wymieniono także obramowania chodnika na obrzeża betonowe.

Wartość projektu: 1 435 017,32 zł

Kwota dofinansowania: 915 313,86 zł

Przedszkole Nr 8

III. Modernizacja budynku terapeutycznego wraz z kształtowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Olkuszu – zadania 7.1, 7.2, 7.3, 13.1, 21 w GPR”

Przedmiotem projektu były:

  • montaż zewnętrznej windy pionowej dla osób niepełnosprawnych o wysokości 6,60 m, z niezbędnymi pracami budowlanymi przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olkuszu,
  • budowa szlaku składającego się z 18 rzeźb gwarków olkuskich z brązu (przedstawiających łącznie 19 postaci) posadowionych na chodnikach w miejscach ważnych z punktu widzenia historii górnictwa srebra w Olkuszu,
  • budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 968,0 m², boiska do gier i zabaw o pow. 140,0 m² oraz siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olkuszu.

Realizacja działań skutkuje kompleksowym skoordynowanym procesem przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych. Pozwoliła na zwiększenie efektywnego wykorzystania przestrzeni. Wpłynęła także na zainteresowanie mieszkańców i turystów historią i tradycją regionu. Warto nadmienić, że Srebrny Szlak Gwarków Olkuskich został laureatem prestiżowego konkursu Wydarzenie Historyczne Roku 2019, organizowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. Dzięki projektowi w obrębie Warsztatów Terapii Zajęciowej zwiększyła się możliwość efektywnego wykonywania prowadzonych zajęć.

Gwarek Olkuski

Pozytywny odbiór rewitalizacji

- Są to niezwykle potrzebne inwestycje, które będą służyć przez lata mieszkańcom Olkusza. Tego rodzaju zadania są niezbędne. Przyczyniają się do poprawy komfortu życia mieszkańców. A działania w zakresie termomodernizacji mają też znaczący wpływ na ochronę środowiska. Są to bliskie mieszkańcom, dobrze wykonane zadania, kolejny przykład pożytecznego wykorzystania środków unijnych w Małopolsce – mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

- Projekty infrastruktury społecznej w Olkuszu w dużej części sfinansowane ze środków funduszy unijnych, są wyrazem tego, że Europa wspiera politykę społeczną, w której nie ma miejsca na wykluczenie społeczne i dyskryminację. Dostęp do instytucji opieki nad małymi dziećmi oraz do edukacji od najwcześniejszych lat życia, a także instytucji wspierających integrację, jest warunkiem koniecznym sprawiedliwego rozwoju społeczeństwa. Gratuluję władzom Olkusza pozyskania, dobrego wykorzystania środków unijnych na realizację projektów, w których dobro mieszkańców jest najważniejsze - podkreśla Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Prace rewitalizacyjne w Olkuszu docenił Wojewoda Łukasz Kmita, podkreślając znaczenie trwającej rewitalizacji Kwartału Królewskiego.

- To oczywiście wymaga dużo pomysłowości ze strony samorządu, ale jak widzimy, w Olkuszu lekcja ta została odrobiona na piątkę. Dzięki dobrej współpracy władz samorządowych udało się przygotować właśnie dawne starostwo, które widzimy za naszymi plecami, a które jest perełką w koronie rewitalizowanego rynku. To osobista zasługa Pana burmistrza Romana Piaśnika i radnych, którzy go wspierali, za co też bardzo serdecznie dziękuję, bo tu w Olkuszu dobra współpraca burmistrza z radnymi pokazuje, że razem można więcej. A jeśli do tego dołączą się radni wojewódzcy, Pan Marszałek, to myślę, że Małopolska będzie piękniała. Zarówno Kraków, jak i Powiat Olkuski  i cały nasz region Małopolski Zachodniej – mówi wojewoda.

Efekty inwestycji zostały bardzo pozytywnie ocenione przez media, m.in.: