Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

&nbsp ;

Informujemy, iż w terminie do dnia 28 lutego 2021r. można jeszcze składać wnioski o dofinansowanie ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1161z późn. zm. ) m. in.na:
- budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji,
- rekultywację gruntów na cele rolnicze i zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych,
- użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej,
- wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych,
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, do wysokości 5% rocznych dochodów, o których mowa w art. 22b ust. 1.

 Wnioski należy opracować zgodnie z Uchwałą Nr 2307/19podjętą przez Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu12grudnia 2019r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (z późn. zm.) i dostarczyć na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
Adres do korespondencji: 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56
W przypadku budowy i modernizacji/remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych,maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 250000 zł natomiast minimalna to 30000 zł.
Kwota środków finansowych planowanych do przyznania gminie, zależna jest od wysokości dochodu budżetu województwa pobranego w poprzednim roku za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z obszaru danej gminy oraz od powierzchni gruntów w gminie, objętej dopłatami ARiMR za rok poprzedni.
Dofinansowane będą tylko drogi prowadzące do gruntów rolnych,będące własnością lub we władaniu gminy.

W jednym wniosku można zgłosić do realizacji kilka dróg. Maksymalny udział dofinansowania przez województwo w przedmiotowym zadaniu wynosi 50%.
W przypadku zrealizowania na terenie gminy w roku poprzednim 1 zadania z zakresu budowy i renowacji zbiorników służących małej retencji poziom dofinansowania do budowy i modernizacji dróg do pól wzrasta do 60%, w przypadku 2 zadań do 70%, 3 zadań do 80%,a w przypadku 4 zadań do 90%.
Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 50000 zł. O dofinansowanie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji mogą starać się również osoby fizyczne z terenu gminy.

Wzór wniosku, a także Uchwała Nr 2307/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu Województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (z późn. zm.) określająca maksymalny udział dofinansowania poszczególnych zadań zamieszczona jest na stronie internetowej Województwa Małopolskiego: www.malopolska.pl→ Urząd Marszałkowski→ Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich → Rolnictwo→ Ochrona Gruntów Rolnych → Zasady korzystania ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

 

Wniosek_o_przyznanie_srodkow_budzetu_wojewodztwa