Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I

 

zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, położonej w Olkuszu przy ul. Legionów Polskich, przeznaczonej do oddania bez przetargu w użytkowanie wieczyste.

 

1. Numer Księgi Wieczystej –  KR10/00059140/5

 

2. Numery  działek –  3353/94, 3353/95

 

3. Łączna powierzchnia działek – 98 m2

 

4. Przedmiotowe działki położone są w Olkuszu przy ul. Legionów Polskich, w otoczeniu terenów usługowo – handlowych. Działki stanowią grunt już zagospodarowany – zabudowany fragmentem istniejącego budynku handlowo – usługowego posadowionego na działce nr 3353/12.  

 

5. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem „C.7U” – opisanym jako: „Tereny usług publicznych i komer cyjnych”.

 

6. Nieruchomość jest oddawana na podstawie art.37 ust.2 pkt 6 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, bez przetargu w użytkowanie wieczyste w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka nr 3353/12 .

 

7. Wartość gruntu oddawanego w użytkowanie wieczyste wynosi: 17 541,00 zł.

 

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu:

   - pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 25% jego wartości

    - 5 393,25 zł brutto.

   - opłata roczna dla działek nr 3353/94 i nr 3353/95  w wysokości 6% wartości gruntu – 1 294,53 zł brutto.

  

9. Termin wnoszenia opłaty rocznej – do 31 marca każdego roku z góry bez uprzedniego wezwania. Wysokość opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość gruntu ulegnie zmianie.

 

10. Termin składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 29.03.2021 r.