Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 2328/3 położonej w Olkuszu

 

 

1.  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej część działki nr 2328/3 położonej w Olkuszu pomiędzy skrzyżowaniem ulicy Króla Kazimierza Wielkiego i ulicy Świętokrzyskiej o pow. 44m2, na okres 1 roku z przeznaczeniem na powadzenie działalności handlowej. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Olkuszu prowadzi księgę wieczystą  nr KR1O/00043134/5.

2.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 11.03.2021r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu  Rynek 1, w sali na parterze o godz. 10 00.

3. W/w nieruchomość stanowi teren otwarty, ogólnodostępny. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście-Piaski, zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/227/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15.09.2020r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego, poz. 5904) w/w działka oznaczona jest symb. „11KDL” tj. „teren dróg publicznych klasy lokalnej”. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jest symbolem „dr”.

4. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu za dzierżawę wynosi 264,00zł netto (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery złote).

5.   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 30,00 zł netto (słownie: trzydzieści złotych).

6.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 300,00zł (słown ie:  trzysta złotych) na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu nr 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 prowadzony przez Bank Pekao S.A. w terminie do dnia 09.03.2021r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na rachunku Urzędu Miasta  i Gminy w Olkuszu) z podaniem tytułu wpłaty:

przetarg na dzierżawę działki nr 2328/3.

7.  Wylicytowana stawka czynszu w drodze przetargu podwyższona zostanie o obowiązujący  podatek VAT  w wysokości 23%.

8.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu za dzierżawę. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od daty zamknięcia przetargu na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.

9. Osoba, która wygra przetarg zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać jego przeznaczenia bez zgody Wydzierżawiającego.  

10. Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymania codziennego porządku i czystości w obrębie wydzierżawionej działki  (zgodnie z  regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz) w trakcie handlu i po jego zakończeniu.

11.  Wydzierżawiający nie wyraża zgody na umieszczanie na dzierżawionej części działki nr 2328/3 obiektów tymczasowych i trwale związanych z gruntem oraz nie dopuszcza możliwości pozostawiania na przedmiotowej nieruchomości urządzeń niezbednych do handlu po godzinach pracy Dzierżawcy.

12. Obowiązkiem Dzierżawcy jest ponoszenie, oprócz czynszu za dzierżawę, wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających - zgodnie z obowiązującymi przepisami-  właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatki lokalne.

13. Z oferentem, który wygra przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy w terminie dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ze wzorem umowy dzierżawy należy zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem (w godz. 7.00 – 15.00) pok.111.

14.  Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15. Informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu   tel. 32 6260111.

16. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą zostać zmienione lub odwołane.