Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

ORAZ OGŁOSZENIE PRZETARGU

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz odwołuje V przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr 840/13 i 840/14 o łącznej powierzchni 2775m2, objętej księgą Wieczystą Nr: KW KR1O/00018744/0,  położonej w Olkuszu przy ulicy Kluczewskiej, wyznaczony na dzień 27 kwietnia 2021 roku na godz. 10:00.

Powodem odwołania przetargu jest przeszkoda techniczna polegająca na zamieszczeniu niepełnej treści ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej Urzędu: www.umig.olkusz.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Olkusz: www.bip.malopolska.pl/umigolkusz .

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 32 62 60 125.

Jednocześnie, biorąc powyższe pod uwagę:

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Rynek 1

ogłasza V przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr 840/13 i 840/14 położonych w Olkuszu przy ulicy Kluczewskiej.

 

1. &nbsp ;   Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana składająca się z działek o nr ewidencyjnym 840/13 (pow.2745m2) i 840/14 (pow.30m2) o łącznej powierzchni 2775m2, położona w Olkuszu przy ulicy Kluczewskiej. Nieruchomość stanowi własność Gminy Olkusz i jest objęta księgą Wieczystą Nr: KW KR1O/00018744/0. Nieruchomość posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta, położenie narożne pomiędzy ulicą 20 Straconych a ulicą Kluczewską. Nieruchomość zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym biurowo-produkcyjnym o powierzchni użytkowej 591,60m2 i budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 375,10m2. Nieruchomość częściowo ogrodzona od strony wschodniej i południowej. Posiada dostęp do uzbrojenia technicznego: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej. Dostęp do drogi publicznej (brama wjazdowa) od strony ul. Kluczewskiej. W bliskim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się teren y zabudowane budynkami o przeznaczeniu biurowo-produkcyjnym, w nieco dalszym  otoczeniu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz droga krajowa nr 94 relacji Kraków-Katowice.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/336/2004 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29.09.2004r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 419 z dnia 15.12.2004r. poz. 4803) – działka nr 840/13 położona przy ulicy 20 Straconych w Olkuszu znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „B3PT” - opisanym jako: „Tereny produkcyjno-techniczne”. Przeznaczenie podstawowe obejmuje :

 • zakłady remontowe,
 • zakłady obsługi technicznej,

Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:

 • zakłady drobnej wytwórczości i rzemiosła,
 • bazy, składy, magazyny, hurtownie,
 • rozbudowę i przebudowę istniejących budynków i urządzeń,
 • rozbudowę urządzeń infrastruktury technicznej,
 • wprowadzenie zieleni izolacyjnej, zadrzewień i zakrzewień,

Ponadto teren znajduje się w :

 • przypuszczalnej granicy starego kopalnictwa,
 • częściowo w rejonie „oddziaływania starego kopalnictwa”,
 • w granicy terenu górniczego ZGH „Bolesław”.

Działka nr 840/14 znajduje się w liniach rozgraniczających drogi ozn. symb. „KZ1/2” – opisanym jako „Ulica zbiorcza” o szerokości 20m.

 

2.       Nieruchomość wolna od obciążeń, wolna od zobowiązań.

 

3.       Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosowanie do art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 15.11.2019r.

 

4.       I przetarg  nieograniczony przeprowadzony został 31.01. 2020r.                                                         
          II przetarg nieograniczony przeprowadzony został  19.05.2020r.

          III przetarg nieograniczony przeprowadzony został  25.08.2020r.

          IV przetarg nieograniczony przeprowadzony został  19.01.2021r.

 

5.       Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 999 000,00zł. (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

 

6.       Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości   199 800,00zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) w terminie do dnia 12.05.2021r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao SA O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 z podaniem tytułu wpłaty:  „Przetarg na nieruchomość - ul. Kluczewska”.

 

7.       Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

8.       Wpłacone wadium przez osoby, których oferta nie zostanie przyjęta podlega zwrotowi nie później nie po upływie 3 dnia od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

 

9.       Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem: „Przetarg na nieruchomość – ul. Kluczewska”  należy składać w  Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Punkt Informacyjny przy wejściu do budynku, do dnia 12.05.2021r. do godziny 13.00. 

Oferta powinna zawierać :

 1. Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot oraz jego podpis.
 2. Datę sporządzenia oferty.
 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 4. Oferowaną cenę nieruchomości (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty (przelew/ gotówka).
 5. Kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

 Do oferty należy dołączyć :

a)        Osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis właściwego rejestru,

b)       Osoby prawne- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, pobrany na podstawie art. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ,

c)        Pełnomocnicy oferentów - pełnomocnictwo do złożenia oferty i nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego,

d)       Osoby będące cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2014r. poz. 1380 z późn. zm.) stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

e)       Osoby fizyczne ( lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostają w związku małżeńskim, zamierzające nabyć nieruchomość do majątku wspólnego – pisemna zgodę współmałżonka a w przypadku nabywania do majątku osobistego – dokumentu świadczącego o rozdzielności majątkowej współmałżonków lub pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż środki przeznaczone nas nabycie nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka) .

 

10.   Cześć jawna przetargu (komisyjne otwarcie kopert) odbędzie się w dniu 18.05.2021r. o godzinie  10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu Rynek 1, sala narad- parter.

 

11.   Każdy z uczestników przetargu bądź ich pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia Komisji przetargowej dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

12.   Cena sprzedawanej w drodze przetargu nieruchomości, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

13.   Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

14.   O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowej ponosi nabywca.

 

15.   Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

16.   Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju 125, tel. 32 6260125.