Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Olkuszu w pobliżu ul. Żuradzkiej.

 

 

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość składająca się z działki o numerze 2148/13, położona w Olkuszu w pobliżu ulicy Żuradzkiej, o powierzchni 534m2. Objęta księgą wieczystą nr: KR1O/00061939/0.

Nieruchomość położona jest w kompleksie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, w sąsiedztwie torów kolejowych. Posiada dobry dostęp do obiektów użyteczności publicznej, środków komunikacji i zaopatrzenia. Działka znajduje się w odległości ok. 0,4km na południe od centrum Olkusza (rynku).

Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej  - ul. Żuradzkiej zapewniony zostanie na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 2148/13 poprzez ustanowienie po działkach nr 2174, 2148/6 i 2148/12 służebności drogowej biegnącej od ul. Żuradzkiej, wzdłuż południowych granic  w/w działek, pasem szerokości 3,50 m po działce nr 2174 a następnie całą szerokością działek nr 2148/6 i 2148/12. Wynagrodzenie za ustanowienie w/w służebności ustala się w formie jednorazowego świadczenia w wysokości: 13 800,00zł. podwyższonego o należny podatek VAT (23%), co stanowi kwotę 16 974,00zł. brutto (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 00/100). Nieruchomość nieuzbrojona, ale posiadająca możliwość podłączenia do istniejącej infrastruktury technicznej.

 

2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Śródmieście-Piaski, zatwierdzonym Uchwałą Nr  XIX/227/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2020r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego  z dnia 23 września poz. 5904) działka znajdują się w terenie oznaczonym symbolem: „4MWN/U”  – opisanymi jako: „Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i  jednorodzinnej”.

Położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń, wolna od zobowiązań.

 

3. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 12.03.2021r.

 

4. Cena wywoławcza do przetargu wynosi:  77 000,00zł. (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

5. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości   15 400,00zł. (słownie: piętnaście tysięcy czterysta złotych) w terminie do dnia 21.04.2021r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 z podaniem tytułu wpłaty : „Przetarg – nieruchomość przy ul. Żuradzkiej”. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

6. Wadium wpłacone przez osoby, których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

 

7. Przetarg odbędzie się w dniu 27.04.2021r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, sala narad- parter.

 

8. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 

a)    dowodu wniesienia wadium.

b)    osoby fizyczne – dowodu tożsamości,

c)    osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym) lub z innego właściwego rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski,

d)    pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu i nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego),

e)    małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemne oświadczenia współmałżonka, iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu.

f)     przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz.2278 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

 

9. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT (23%) i wraz z wynagrodzeniem za ustanowienie służebności drogowej podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.

 

10. O miejscu i termini e zawarcia aktu notarialnego, nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umów notarialnych oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

11. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

12. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 125, tel. 32 6260125.