Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

​Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) po uzyskaniu stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu  w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla:

1)    zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz – zmiana nr 24, opracowywanej na podstawie Uchwały Nr XXIII/299/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu  z dnia 15 grudnia 2020 r.,

2)    zmiany Uchwały Nr XL/598/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie  uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Olewin – Zagaje, opracowywanej na podstawie Uchwały Nr XXIII/300/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 grudnia 2020 r.,

3)    zmiany Uchwały Nr XVII/208/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych po południowej stronie linii kolejowej w Olkuszu, opracowywanej na podstawie Uchwały Nr XIII/301/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 grudnia 2020 r.,

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla ustaleń ww. dokumentów.

Z wymienionymi uzgodnieniami i uzasadnieniem odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków tut. Urzędu, pok. 102 oraz w bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko pod adresem: http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home.

 

 

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Olkusz

Roma n Piaśnik