Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Sejmik Województwa Małopolskiego rozstrzygnął kolejną edycję konkursu „Ochrona zabytków Małopolski” i przyznał dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Wśród beneficjentów jest jeden podmiot z Gminy Olkusz.

Na mocy uchwały Sejmik Województwa Małopolskiego udzielił dotacji na realizację 94 zadań w łącznej kwocie 4 000 000 zł. Dla kolejnych 89 wniosków nie przyznano środków, a 34 wnioski zostały odrzucone ze względów formalnych. Dotację w wysokości 25 000 zł otrzymała właścicielka zabytkowej, XVII wiecznej kamienicy przy olkuskim rynku (nr 26). Pieniądze zostaną przeznaczone na remont konserwatorski elewacji budynku.

Widoczny rząd zabytkowych kamienic na olkuskim rynku

Niestety ze względów formalnych został odrzucony wniosek olkuskiej parafii św. Andrzeja Apostoła, która starała się o środki na badania i opracowanie programu prac konser watorskich zabytkowej ambony z pierwszej połowy XVII wieku, a także wniosek olkuskiego oddziału PTTK, który występował o dotację na wymianę okien w zabytkowej Batorówce.

Dotacje otrzymało też kilka podmiotów z terenu powiatu olkuskiego. Parafia w Jangrocie (gmina Trzyciąż) otrzymała 80000 zł na III etap prac remontowo-konserwatorskich tynków wewnętrznych  miejscowego kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela z 1822 roku. Parafia w Chechle (gmina Klucze) otrzymała 40000 zł na konserwację techniczną i estetyczną barokowego ołtarza bocznego lewego w miejscowym kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z przełomu XVII i XVIII w. Dotację w wysokości 30 000 zł otrzymała parafia w Strzegowie (gmina Wolbrom). Pieniądze zostaną przeznaczone na II etap restauracji ołtarza bocznego św. Antoniego z XVIII w. w miejscowym kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z XV w. Z kolei dotację w wysokości 40000 zł otrzymała parafia w Porębie Dzierżnej (gmina Wolbrom). Dotacja zostanie przeznaczona na  konserwację ołtarza bocznego św. Józefa. Warto dodać, że kościół w Porębie jest jednym z kilku zabytków na ziemi olkuskiej, jakie znajdują się na Szlaku Architektury Drewnianej.