Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

WYNIK   PRZETARGU

 

1. W dniu 30.03.2021r. w  Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz przeprowadzony został  III przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, składająca się z działek nrnr:  5560, 5562 i 5565 o łącznej powierzchni: 9122m2 (tj. dz. nr 5560 o pow. 3522 m2, dz. nr 5562 o pow. 4030 m2 i dz. nr 5565 o pow. 1570m2), położonych w Olkuszu w rejonie ul. Księdza Kanonika Stanisława Gajewskiego, stanowiących własność Gminy Olkusz (objętych księgami wieczystymi nr: KR1O/00068525/4 i KR1O/00050224/5).

 

2. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła: 1 100 000,00zł. (jeden milion sto tysięcy złotych)

 

3. Na przedmiotowy przetarg wadium w wymaganej wysokości zostało wpłacone przez 2 oferentów.

 

4. Na przedmiotowy przetarg zostały złożone 2 oferty z których 1 nie spełniała wymogów formalnych.

 

5. Do części niejawnej przetargu dopuszczono 1 oferenta.

 

6. Wybrano ofertę złożoną przez Firmę:  ANTRANS BIS, Anna Pacia s.j., Jeżówka 242,

 

32 340 WOLBROM

 

Liczba uzyskanych punktów: 100

 

w tym: kryterium cena: 80 punktów a w kryterium doświadczenie w realizacji inwestycji mieszkaniowych: 20 punktów.

 

z zaoferowaną najwyższą ceną: 1 354 353,00zł. (słown ie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy złote) brutto.

 

7. Nabywcą nieruchomości została

 

Firma: ANTRANS BIS, Anna Pacia s.j., Jeżówka 242,

 

32 340 WOLBROM