Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2021 r. poz. 247/, w oparciu o upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz,

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wydanej w dniu 09.04.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 

„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku administracyjno-magazynowym z przeznaczeniem na zakład odlewnictwa elastomerów poliuretanowych w Olkuszu przy Al. 1000-lecia na działce o nr ew . gr. 5054/1” – inwestor: PTS Artur Kuś, 32-300 Olkusz, ul. Strzelców Olkuskich 3b/43.

Ponadto podaje się do publicznej wiadomości, że karta w/w decyzji została zamieszczona pod nr SE.604.50.2021 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

 

Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracown ikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu (tel. +48 62 60 174) i/lub w trybie udostępniania informacji o środowisku określonym w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Łukasz Rychlewski

Z-ca Burmistrza