Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Zmiany  do projektów statutów

jednostek pomocniczych Gminy Olkusz zaproponowane podczas trwania konsultacji społecznych w jednostkach pomocniczych Gminy Olkusz

Osiedle Śródmieście

Nr par.

Nr ust.

 Tekst -jest

 Tekst -winno być

  Rozstrzygnięcie

10

2

W Zebraniu mają prawo uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Osiedla, a także inne zaproszone osoby, jednakże prawo do głosowania mają tylko stali mieszkańcy Osiedla, zwani dalej „osobami uprawnionymi do głosowania”.

 

W Zebraniu mają prawo uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Osiedla, a także inne zaproszone osoby, jednakże prawo do głosowania mają tylko mieszkańcy zameldowani na Osiedlu, zwani dalej „osobami uprawnionymi do głosowania”.

 

Propozycja nie została uwzględniona.

Zgodnie z art.36 ust. 2 Ustawy o samorządzie gminnym organy jednostek  pomocniczej gminy wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa lub osiedla uprawnionych do głosowania.

Osiedle Centrum

Nr par.

Nr ust.

 Tekst -jest

Tekst -winno być

 Rozstrzygnięcie

Osiedle Pakuska

Nr par.

Nr ust.

 Tekst -jest

Tekst -winno być

 Rozstrzygnięcie

Osiedle Czarna Góra

Nr par.

Nr ust.

 Tekst -jest

Tekst -winno być

 Rozstrzygnięcie

Osiedle Pomorzany

Nr par.

Nr ust.

 Tekst -jest

Tekst -winno być

 Rozstrzygnięcie

Osiedle Glini anki

Nr par.

Nr ust.

 Tekst -jest

Tekst -winno być

 Rozstrzygnięcie

 

 

 

 

 

Osiedle Wschód

Nr par.

Nr ust.

 Tekst -jest

Tekst -winno być

 Rozstrzygnięcie

Osiedle Młodych

Nr par.

Nr ust.

 Tekst -jest

Tekst -winno być

 Rozstrzygnięcie

 

 

 

Pozostawienie procedury wyboru Zarządu Osiedla w dotychczasowej formie

 Propozycja nie została uwzględniona.

Zgodnie z art.36 ust. 2 Ustawy o samorządzie gminnym członkowie  organów jednostki  pomocniczej gminy wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa lub osiedla uprawnionych do głosowania. Przepis ten reguluje podstawowe zasady prawa wyborczego w odniesieniu do wyboru organów jednostek pomocniczych gminy Przydanie w przepisie rangi statutowej zebraniu mieszkańców charakteru elekcyjnego pozostaje w sprzeczności także z regulacją art. 36 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym., w którym wyraźnie stwierdzono, że zebranie wiejskie (mieszkańców na osiedlu) jest w sołectwie ( osiedlu)  organem uchwałodawczym.

15

  3

W skład Zarządu wchodzi 6 osób, w tym Przewodniczący Zarządu i 5 członków

 Liczba członków Zarządu winna być nieparzysta

Propozycja została uwzględniona.

W skład Zarządu wchodzi 7 osób, w tym Przewodniczący Zarządu i 6 członków.

 

 

 

Odwołanie Przewodniczącego i Członków Zarządu winno odbywać się w trybie tajnym

Propozycja nie została uwzględniona.

Zgodnie z wyrokiem NSA z kwietnia 2019 r. odwołanie członków organów jednostek pomocniczych gminy nie może odbywać się w głosowaniu tajnym   Odwołanie  odbywa się zwykłą większością głosów  w głosowaniu jawnym. Odstępstwa od zasady podejmowania uchwał w głosowaniu jawnym mogą zostać wprowadzone tylko w drodze ustawy.

 

 

Osiedle Słowiki

Nr par.

Nr ust.

 Tekst -jest

Tekst -winno być

 Rozstrzygnięcie

Osiedle Skalskie

Nr par.

Nr ust.

 Tekst -jest

Tekst -winno być

 Rozstrzygnięcie