Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej I część działki nr 62/11 położonej w Żuradzie

 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olkusz, ujawnionej w księdze wieczystej nr KR1O/00078036/2, położonej w Żuradzie z przeznaczeniem pod uprawy rolne - na okres 1 roku.

2.  Przetarg dotyczy I części działki nr 62/11 o powierzchni 1500m2 położonej od strony Olkusza z dojazdem od ul. Jana Kochanowskiego.

3. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 06.05.2021r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu,   Rynek 1, w sali narad na parterze o godz. 900.

4. Przedmiotowa część działki nr 62/11 zgodnie z ewidencją gruntów i budynków oznaczona jest symbolem „R” oraz „Ls”. Działka stanowi teren niezagospodarowany, zakrzewiony, a od strony południowej zadrzewiony z dojazdem od ul. J. Kochanowskiego w Olkuszu. Wycięcie drzew rosnących na działce może nastąpić jedynie za zgodą Wydzierżawiającego oraz po uzyskaniu określonych przepisami prawa zezwoleń (m.in. po wykonaniu inwentaryzacji drzewostanu).

5. Wydzierżawiający zastrzega, że w sytuacji gdy przedmiot dzierżawy będzie Wydzierżawiającemu niezbędny do wykonywania jego zadań tj. w przypadku realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) umowa dzierżawy zostanie wypowiedziana Dzierżawcy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

6.  Stawka wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę wynosi 80,00 zł (słown ie: osiemdziesiąt złotych).

7.  Postąpienie w  wysokości rocznego czynszu wynosi: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

8.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 100,00zł (słownie: sto złotych) - na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu nr 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 prowadzony przez Bank Pekao S.A. w terminie do dnia 04.05.2021r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na rachunku Urzędu Miasta  i Gminy w Olkuszu) z podaniem tytułu wpłaty:

przetarg na dzierżawę działki nr 62/11 część I

9.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu za dzierżawę. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od daty zamknięcia przetargu na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.

10. Osoba, która wygra przetarg zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać jego przeznaczenia bez zgody Wydzierżawiającego.

11. Obowiązkiem Dzierżawcy jest ponoszenie, oprócz czynszu za dzierżawę, wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających - zgodnie z obowiązującymi przepisami-  właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatki lokalne.

12. Z oferentem, który wygra przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy w terminie dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ze wzorem umowy dzierżawy należy zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem (w godz. 7.00 – 15.00) pok.111.

13.  Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14. Informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu tel. 32 6260111.

15. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą zostać zmienione lub odwołane.