Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa lub państwowego funduszu celowego: Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Nazwa programu lub funduszu: Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst)

Nazwa Projektu: Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę systemów grzewczych w mieszkaniach komunalnych w gminie Olkusz

Wartość dofinansowania: 500.000,00 zł (04.2021 r.)

Całkowity koszt inwestycji: 3.120.000,00 / 1.000.000,00 zł

Opis projektu i realizowane zadania:

Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę systemów grzewczych w mieszkaniach komunalnych w gminie Olkusz dotyczy wymiany przestarzałych pozaklasowych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w gosp. dom. na nowe - gaz/piec elektryczny. Zasób lokali komunalnych w gmini e obejmuje budynki w przedziale od 1901-2019 r. z czego 16,3 % posiada ogrzewanie piecowe jako gł. źródło ogrzewania i cwu. Planowane jest:- wykonanie zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie koniecznych robót budowlano-instalacyjnych, mających na celu dostosowanie mieszkań komunalnych do wymogów Uchwały Antysmogowej dla Małopolski.

Cel: Dostosowanie mieszkań w budynkach komunalnych i socjalnych do norm dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Grupę docelową stanowi 15.967 os. – mieszkańców osiedli i 1 sołectwa, na których położone są lokale kom.-socjalne z przestarzałymi pozaklasowymi źródłami ciepła, co stanowi 33,56 % odsetka mieszkańców g. Olkusz – 47.566 osób (dane UMiG Olkusz, stan na 31.12.2019 r.). Lokalizacja zasobów mieszkaniowych: Os. Śródmieście liczba mieszkańców 3.175 os., Os . Centrum liczba mieszkańców 3.906 os., Os. Czarna Góra liczba mieszkańców 1.965 os., Os. Wschód liczba mieszkańców 2.452 os, Os. Słowiki liczba mieszkańców 3.909 os., sołectwo Troks 560 os.

Efekty:  

1. Zastosowanie instalacji prośrodowiskowych w miejsce starych kotłów i kuchni węglowych – 4 rodzaje: ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, kuchnie elektryczne do przygotowania posiłków,  kuchnie gazowe do przygotowania posiłków

2. Redukcja dwutlenku siarki (SO2), redukcja emisji tlenków azotu (NOx), redukcja emisji tlenku węgla (CO), redukcja emisji dwutlenku węgla (CO2), redukcja emisji pyłu zawieszonego, redukcja emisji benzo(a)pirenu.