Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Olkuszu

dniu 27 kwietnia 2021, godz. 15:30 w trybie zdalnym

Porządek obrad

 

 1. Otwarcie XXVI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

 1. Ślubowanie Radnej Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

 1. Przedstawienie porządku obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

 1. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

 1. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami - sprawozdanie.

 

 1. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

 

 1. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

 

 1. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz odpowiedzi Burmistrza na inter pelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Olkuszu – informacja.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2021 rok.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXIII/297/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Osieku oraz ustalenia zasad zniesienia współwłasności nieruchomości.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia zasad poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu w tekście jednolitym Uchwały Nr XXXII/446/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza – etap A.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na realizację programu zdrowotnego.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu z przeznaczeniem dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Olkusz za rok 2021 (wniosek Klubu Radnych Odnowa – Kontynuacja).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg Województwa Małopolskiego.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania „Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada” .

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1092K (Olkusz (ul. Jasna, ul. Podgrabie) – Bogucin Duży) na długości ok. 260 mb ul. Podgrabie”.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2021”.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w komisjach Rady.

 

 1. Wolne wnioski.

 

 1. Zamknięcie XXVI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.