Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o ponownym częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Osieka i Zimnodołu
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z póżn.zm.) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), a także w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Olkuszu : Nr XLV/683/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 października 2018 r., Nr XLV/684/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 października 2018r.

zawiadamiam o ponownym częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Osieka i Zimnodołu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Granice obszarów objętych planami przedstawiono na załącznikach graficznych do obwieszczenia o tej samej treści, które wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Załączniki graficzne dołączono również do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem www.umig.olkusz.pl i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/.

Wyłożenia do publicznego wglądu projektów ww. planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko odbędą się w dniach od 12 maja 2021r. do 10 czerwca 2021r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków pokój nr 102, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędą się w dniu 27 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, w Sali Narad (nr 112) o godzinie:

15.00 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek;

16:00 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zimnodół,  

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju i związanych z tym faktem określonych ograniczeń, nakazów  i zakazów informuje się, że dyskusja publiczna odbędzie się z zachowaniem przepisów obowiązujących na dzień jej organizacji.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 czerwca 2021 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekty planów podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie ich wyłożenia do publicznego wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko –stosownie do przepisu art. 40 ustawy – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 czerwca 2021r., w formie pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: poczta@umig.olkusz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

 

 

 

Jednocześnie informuję, że projekty planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dacie wyłożenia, dostępne będą również na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w zakładce „Urbanistyka i Ochrona Zabytków” dalej „Publicznie dostępne wykazy danych, informacje o środowisku i jego ochronie” dalej „Projekty planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

Informuję, że:

  1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
  2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz z siedzibą: Rynek 1, 32-300 Olkusz i są one podawane w celu składania uwag do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
  5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego , którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
  7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
  8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej admini stratorowi.
  9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
  10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piasnik