Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2020.1363 ze zm.), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zm.)

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia, że:

 

I. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w miejscowości Żurada, gmina Olkusz, powiat olkuski, województwo małopolskie - na wniosek z 12 stycznia 2021 r. (data wpływu do Kancelarii Urzędu: 13 stycznia 2021 r.) uzupełniony i poprawiony 15 kwietnia 2021 r., złożony przez pełnomocnika reprezentującego inwestora: Zarząd Województwa Małopolskiego.

 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowości Żurada, w gminie Olkusz, w powiecie olkuskim, w województwie małopolskim na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, które znajdują się:

1)     między liniami rozgraniczającymi teren rozbudowywanej drogi wojewódzkiej
nr 791
 (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

Obręb: Żurada numer obrębu – 0020; jedn. ewid. 121205_5;

694/1 (694), 693/1 (693), 692/1 (692), 582/1 (582), 554/8 (554/1), 554/10 (554/6), 554/12 (554/7), 576/6 (576/4), 73/8 (73/3), 73/6 (73/2), 73/4 (73/1), 583/1 (583), 555/10 (555/4), 555/12 (555/5), 555/14 (555/6), 555/16 (555/8),

2)    w granicach terenu, dla którego istnieje potrzeba ustalenia obowiązku budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu,zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e ww. ustawy, na części nw. działek (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału i posiada dotychczasowe przeznaczenie, a jej część zostanie objęta ww. obowiązkiem, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

Obręb: Żurada numer obrębu – 0020; jedn. ewid. 121205_5;

692/2 (692), 76/1, 554/9 (554/1), 555/11 (555/4)

3)    w granicach terenu, dla którego istnieje potrzeba ustalenia obowiązku przebudowy zjazdów zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. h ww. ustawy, na części nw. działek (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału i posiada dotychczasowe przeznaczenie, a jej część zostanie objęta ww. obowiązkiem,
w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

Obręb: Żurada numer obrębu – 0020; jedn. ewid. 121205_5;

73/9 (73/3), 73/5 (73/1), 555/15 (555/6), 554/9 (554/1);

 

II. zostało wydane w dniu 23 kwietnia 2021 r. postanowienie Wojewody Małopolskiego znak: WI-VI.7820.1.1.2021.AG o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym – ze względu na stwierdzenie naruszeń wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane –w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej.

Na postanowienie o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym nie przysługuje zażalenie.

 

Strony postępowania lub ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia, w Oddziale Zezwoleń na Realizację Inwestycji Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 12 39 21 606.

 

Jednocześnie informuje się, że w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W trosce
o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak
i urzędników, Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wprowadził ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu. Kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej (za pośrednictwem platformy ePUAP: /ag9300lhke/skrytka, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.), telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej. Zasady obsługi klientów przez poszczególne wydziały Urzędu publikowane są w zakładkach umieszczonych na stronie internetowej urzędu.

 

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, iż w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wszczęciu postępowania.