Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2021 r. poz. 247/

 

zawiadamiam strony postępowania

 

o wydaniu w dniu 30.04.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu przemysłowego z zapleczem biurowo-socjalnym i infrastrukturą w zakresie przebudowy i rozbudowy hali produkcyjno-magazynowej oraz przebudowy i budowy infrastruktury technicznej przy ul. Wspólnej 17 w Olkuszu na działkach nr: 2114/37, 2114/38, 2114/39, 2114/40, 4964/54 – jednostka ewid.: Olkusz_M, Obr. ewid.: 121205_4.0001, Olkusz.” – inwestor: PLAST-MET Automotive Systems Sp. z o.o., 32-300 Olkusz, ul. B. Głowackiego 21.

 

Jednocześnie informuję, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem tut. Urzędu (tel. +48 32 62 60 174) i/lub w trybie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz (32-300 Olkusz, Rynek 1), w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 30.04.2021 r. do dnia 14.05.2021 r.

 

Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

Łukasz Rychlewski

Z-ca Burmistrza

 

 

 

Podstawa prawna:

- art. 49 § 1 Kpa  -  „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

- art. 74 ust. 3 ustawy ooś – „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”.