Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm./

 

zawiadamiam strony postępowania

 

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zespół budynków handlowo - usługowych na dz. nr ew. gr. 831/1, 609/20, 827, 828 obr. Pomorzany, gmina Olkusz” – inwestor:CONTIGO Sp. z o.o. ul. Długa 7, 06-500 Mława, działający przez pełnomocnika: p. Mateusza Mańko Polcors Sp. z o.o. Sp. K., Plac J. Piłsudskiego 6, 05-500 Piaseczno,

oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów, oraz zgłoszonych żądań w sprawie.

Z aktami sprawy /w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak OO.4220.1.57.2021.ASu z dnia 30.03.2021 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko/ strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem tut. Urzędu (tel. +48 32 62 60 174) i/lub w trybie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 20.05.2021 r. do dnia 03.06.2021 r.

 

 

Z-up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

Łukasz Rychlewski

Z-ca Burmistrza

 

 

 

Podstawa prawna:

- art. 10 § 1 Kpa „Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”.

- art. 49 § 1 Kpa  -  „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

- art. 74 ust. 3 ustawy ooś – „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”.