Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 

Stosownie do art. 71 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm./, art. 49 i art. 268 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2021 r. poz. 735/ oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm./, w oparciu o upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Tymczasowa eksploatacja zbiornika magazynowego oleju opałowego na potrzeby kotłowni kontenerowej zlokalizowanej przy ul. Konopnickiej w Olkuszu”

– na wniosek TAURON Ciepło Sp. z o.o., z siedzibą: 40-126 Katowice ul. Grażyńskiego 49.

 

Przedmiotowy wniosek został zamieszczony pod numerem SE.604.70.2021 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Ponadto zawiadamiam o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE Zarząd Zlewni w Katowicach o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia jw.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu (tel. +48 62 60 174) i/lub w trybie udostępniania informacji o środowisku określonym w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni tj. od 28.05..2021 r. do 11.06.2021 r.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, stron postępowania.

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, 32-300 Olkusz Rynek 1.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu: 32-300 Olkusz, Rynek 1, pok. 209, tel. 32 626 02 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
  3. Pana/Pani dane są przetwarzane w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach / Ewidencja danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (rejestr) - art. 6 ust. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm./, Ustawa z dn.14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2021 r. poz. 735/.
  4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej – BE 10.
  6. Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania.
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

Łukasz Rychlewski

Zastępca Burmistrza