Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o ponownym (III) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiśliczka – Kosmolów – Zadole Kosmolowskie – fragment Zedermana”  w części
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), a także w związku z Uchwałą Nr XXX/421/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiśliczka – Kosmolów – Zadole Kosmolowskie – fragment Zedermana”,

zawiadamiam o ponownym (III) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiśliczka – Kosmolów – Zadole Kosmolowskie – fragment Zedermana”
w części wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zakres części projektu miejscowego planu wykładanego do publicznego wglądu dotyczy wyłącznie zmian wprowadzonych w związku z rozpatrzeniem uwag oraz autokorektą Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, które w załącznikach tekstowych oraz rysunkowych wyróżniono kolorem czerwonym.

Projekt ww. dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie ponownie udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz, pok. 102 w dniach od 21 czerwca 2021 r. do 19 lipca 2021 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1,w sali narad (parter, pok. 112) o godz. 15.00. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju i związanych z tym faktem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów informuje się, że dyskusja publiczna odbędzie się z zachowaniem przepisów obowiązujących na dzień jej organizacji.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ponownie udostępniony zostanie na stronie internetowej pod adresem www.umig.olkusz.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/.

Zgodnie z art. 8c oraz art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 sierpnia 2021 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego ponownego wyłożenia do publicznego wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją.

Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,zgodnie z art. 40 ustawy,mogą być wnoszone w formie pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 sierpnia 2021 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

 

 

Informuję, że:

  1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
  2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz z siedzibą ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
  5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
  7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
  8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
  10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik