Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

PORZĄDEK OBRAD

XXVIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 22 czerwca 2021 roku – godz. 15:30

w Miejskim Ośrodku Kultury ul. Francesco Nullo 29, 32-300 Olkusz

1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.

6. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu
o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

7. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

8. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Olkuszu – informacja.

9. Raport o stanie Gminy Olkusz za rok 2020.

a)      Debata nad raportem o stanie Gminy Olkusz za rok 2020 radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz.

b)      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz.

10. Uchwała Nr S.O.XIV.423.7.2021 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Olkusz na dzień 31 grudnia 2020 r.

11. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 maja 2021 roku dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za rok 2020 przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Olkusz sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2020 rok.

13. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz za 2020 rok z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2020 rok.

14. Uchwała Nr S.O.XIV.424.7.2021 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu odnośnie absolutorium dla Burmistrza Miasta
i Gminy Olkusz za 2020 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2020 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2021 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXIII/297/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.