Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

 informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 21.06.2021r. do dnia 11.07.2021r. opublikowany będzie wykaz nieruchomości  przeznaczonych do najmu, dzierżawy i użyczenia:

 

- część działki nr 3353/93 o pow. 2m2 położonej w Olkuszu przy ul. Legionów Polskich z przeznaczenie pod dojście (działka obecnie zajmowana bezumownie) - na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr XVI/209/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z 27.03.2012r. w wysokości: 36,90 zł brutto. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 458/5 o pow. 100m2 położonej w Troksie z przeznaczeniem pod podziemne urządzenia wodociągowe oraz dojazd (działka obecnie zajmowana bezumownie) - na okres 1 roku. Stawka czynszu zgodnie  z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.1775.2021 z 26.05.2021r. w wysokości: 1.200,00zł netto (tj. 1476,00zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca  każdego roku z góry;

- najem pomieszczenia garażowego o pow. 2m2 położonego w Olkusz przy ul. Mickiewicza 5 (w chwili obecnej pomieszczenie zajmowane bezumownie) - na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.1773.2021 z 26.05.2021r. w wysokości: 5,00zł/m2 (tj. 12,30zł brutto ). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca  z góry;

- część działki nr 3586/49 o pow. 200m2 położonej w Olkuszu przy ul. Zagaje z przeznaczeniem pod parking, dojazd i zieleń izolacyjną oraz pod zamontowane na działce urządzenia - na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr XVI/209/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z 27.03.2012r. w wysokości: za parking: 0,60zł /m2 netto, za dojazd: 0,50zł/m2 netto, za urządzenia  - 4,50zł/m2 oraz za zieleń: 0,70zł /m2netto. Termin wnoszenia opłat za parking, dojazd i zamontowane urządzenia - miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry, natomiast za zieleń - rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- części działek nr 3586/41 o pow. 350m2, nr 3586/36 o pow. 160m2 -położone w Olkuszu przy ul. Przemysłowej z przeznaczeniem pod składowanie oraz zieleń ozdobną na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr XVI/209/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z 27.03.2012r. w wysokości za składowanie:  0,50zł/m2netto oraz za zieleń ozdobną: 0,70zł /m2netto. Termin wnoszenia opłat za składowanie: miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry, natomiast za zieleń rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- najem lokalu o pow. 26m2 zlokalizowanego w budynku przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 68 z przeznaczeniem pod działalność usługową (lokal zajmowany obecnie na podstawie obowiązującej umowy). Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem  Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.324.2019 z dnia 02.05.2019r. w wysokości 27,30zł/m2netto. Termin wnoszenia opłat miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- użyczenie, na czas nieokreślony - działek nrnr 308/2, 311/3 o łącznej powierzchni 17043m2 położonych w Osieku z przeznaczeniem pod działalność sportową oraz kulturalną;

- część działki nr 2442/4 o pow. 2000m2 położonej w Olkuszu przy ul. Fr. Nullo z przeznaczeniem pod staw na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.1777.2021 z 26.05.2021r. w wysokości: 500zł netto. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry.

 

 W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o najem/dzierżawę nieruchomości wyłonienie Najemcy/Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu,  a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Dzierżawa, najem i użyczenie  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie stosowny wniosek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godz. 700-1500(pok. nr 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.