Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

 informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 05.07.2021r. do dnia 25.07.2021r. opublikowany będzie wykaz nieruchomości  przeznaczonych do najmu i dzierżawy:

 

- część działki nr 838/15 o pow. 100m2 położonej w Olkuszu przy ul. Topolowej z przeznaczeniem pod zieleń przydomową na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 172,20zł brutto (tj. 1,40zł/m2 netto).Termin wnoszenia opłat rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 2115/29 o pow. 250m2 położonej w Olkuszu przy ul. Składowej z przeznaczeniem pod parking o pow. 28m2, plac manewrowy o pow. 200m2 oraz najem pomieszczenia o pow. 9m2 na okres 1 roku (działka i pomieszczenie zajmowane na podstawie obowiązującej umowy). Stawka czynszu za parking w wysokości 0,60zł/m2 zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r., natomiast za plac manewrowy w wysokości  2,80zł/m2 oraz za najem w wysokości 2,90zł/m2 ustalone na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.1827.2021 z dnia 01.07.2021r. Termin wnoszenia opłat miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- działka nr 595/11 o pow. 1350m2 położona w Olkuszu przy ul. Długiej z przeznaczeniem pod dojazd, dojście oraz zieleń izolacyjną na okres 1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 0,50zl/m2 netto za dojazd oraz 0,70zł/m2 netto za zieleń. Termin wnoszenia opłat za dojazd miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry natomiast za zieleń rocznie do 31 marca każdego roku z góry.

 

 W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o najem/dzierżawę nieruchomości wyłonienie Najemcy/Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu,  a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Dzierżawa, najem i użyczenie  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie stosowny wniosek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godz. 700-1500(pok. nr 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.