Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

 • zmiany Uchwały Nr XVII/208/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych po południowej stronie linii kolejowej w Olkuszu,
 • zmiany Uchwały Nr XL/598/2018 Rady Miejskiej w  Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018  r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olewin – Zagaje.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.), a także w związku z Uchwałami:

 • Nr XXIII/300/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XL/598/2018 Rady Miejskiej w  Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018  r. w sprawie  uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olewin – Zagaje,
 • Nr XXIII/301/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XVII/208/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych po południowej stronie linii kolejowej w Olkuszu,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

 • zmiany Uchwały Nr XVII/208/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych po południowej stronie linii kolejowej w Olkuszu,
 • zmiany Uchwały Nr XL/598/2018 Rady Miejskiej w  Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018  r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olewin – Zagaje.

Zakres zmian określonych w ww. Uchwałach dotyczy dopuszczenia lokalizacji urządzeń fotowoltaicznych wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW  w terenach określonych w ww. planach jako: tereny zabudowy produkcyjno-usługowej (PU); tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P); tereny produkcji energii cieplnej (PC) oraz w wybranych terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy usługowej (P/U).

Projekty ww. dokumentów zostaną udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz, pok. 102 w dniach od 13 lipca 2021 r. do 10 sierpnia 2021 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto projekty zmian planów udostępnione zostaną na stronie internetowej pod adresem www.umig.olkusz.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2021 r.  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1,w sali narad (parter, pok. 112) o godz. 15.00.   Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju i związanych z tym faktem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów informuje się, że dyskusja publiczna odbędzie się z zachowaniem przepisów obowiązujących na dzień jej organizacji.

Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie, może wnieść uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz oraz na stronie internetowej www.umig.olkusz.pl.

Informuję, że:

 1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
 2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz z siedzibą Rynek 1, 32-300 Olkusz i są one podawane w celu składania uwag do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik