Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 

Stosownie do art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2021 r. poz. 247z późn. zm./,  art. 49  i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U.  z 2021 r., poz. 735/ oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm./, w oparciu o upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, zawiadamiam o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: 

 

„Budowa instalacji do kompostowania odpadów zielonych oraz innych niż niebezpieczne zbieranych selektywnie na terenie dz. nr ew. gr. 617/37 zlokalizowanej w Olkuszu”

Inwestor: Odlewnia Żeliwa i Metali Kolorowych, Andrzej Zub, 32-300 Olkusz, Osiek ul. Zimnodolska 42.

 

Strony mogą zapoznać się z w/w postanowieniem w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu pok. 324, w godz. pracy Urzędu tj. w poniedziałek w godz. 800-1600 oraz od wtorku do piątku w godz. 700-1500 w terminie siedmiu dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni tj. od 13.07.2021 r. do 27.07.2021 r.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Łukasz Rychlewski

Z-ca Burmistrza