Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Data publicznego ogłoszenia: 14.07.2021

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 tekst jednolity) oraz art. 9ac ust. 1a ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1043 ze zmianami),

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowej S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Łukasza Kaczyńskiego, złożonego 04.06.2020 r. (uzupełniony 22.06.2021 r. na wezwanie z 15.06.2021 r. wydane na podstawie art. 64 § 2 k.p.a.) w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa przejazdu w km 39+717 (km istn.) wraz z infrastrukturą towarzyszącą od km 38+230 do km 41+150 w ramach projektu ”Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.”. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat olkuski, gmina Olkusz, miejscowość Olkusz, działki ewidencyjne numer: 293, 309/1, 309/2, 313/1, 355/1, 353 (obręb ewidencyjny 0021 Podlesie, jednostka ewidencyjna 121205_5 Olkusz - G), 212/1, 212/2, 98/1, 100/1, 102/1, 214 (obręb ewidencyjny 0013 Rabsztyn, jednostka ewidencyjna 121205_ Olkusz – G),

 

Równocześnie Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 13 lipca 2021 r. postanowienia Nr 117/W/2021 znak: WI-II.7840.1.46.2021.MBB, na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami), którym nałożono na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym projekcie budowlanym, w terminie do 26 października 2021 r.

Na ww. postanowienie nie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Informuje się, że obwieszczenie Wojewody Małopolskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej: Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz w prasie lokalnej.

 

Informuje się, że zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy (legitymujący się pełnomo­cnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, które podlega opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia.

 

W związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii, związanego z pandemią COVID-19 zostało wydane zarządzenie Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zaprzestania bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie (dotyczące m.in. budynku przy ul. Basztowej 22 w Krakowie), zatem skany dokumentów złożonych wraz z wnioskiem mogą zostać udostępnione drogą elektroniczną.

 

Kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie zapewniony jest za pośrednictwem operatora pocztowego, platformyePUAP: /ag9300lhke/skrytka, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz telefonicznie. Należy powołać znak sprawy: WI-II.7840.1.46.2021.MBB.

 

Kontakt osobisty z pracownikami będzie możliwy jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

 

Bezpośredni kontakt telefoniczny do osoby prowadzącej sprawę: 12 3921609.

 

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, iż w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.