Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Data publicznego ogłoszenia: 15.07.2021 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zmianami) oraz art. 9ac ust. 1a ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2020.1043 tekst jednolity),

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowej S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Łukasza Kaczyńskiego (pełnomocnictwo substytucyjne Nr IREOR3.0280.87.2021.a 01.07.2021 r.) w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Przebudowa stacji Olkusz od km 43+600 do km 46+778 w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 62,660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.”. Zakres robót: • budowa, rozbudowa układu torowego z podtorzem i robotami okołotorowymi; • budowa i przebudowa odwodnienia układu torowego, obejmująca rowy i odwodnienie wgłębne; • rozbiórki i budowa peronów z dojściami wraz z niezbędną infrastrukturą; • budowa wiat siedziskowych oraz rozbiórka i budowa wiaty sektorowej; • rozbiórka obiektów kubaturowych; • rozbiórka obiektu inżynierskich – kładka dla pieszych; • budowa obiektów inżynierskich – przejście podziemne; • budowa i przebudowa sieci trakcyjnej wraz z elementami związanymi z sterowaniem lokalnym odłącznikami sieci trakcyjnej; • rozbudowa i przebudowa przejazdu kolejowego wraz z zjazdami oraz odwodnieniem; • rozbiórka i budowa budynku nastawni wraz z przyległymi przyłączami; • budowa i przebudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV; • przebudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych; • budowa i przebudowa kabli telekomunikacyjnych; • przebudowa sieci i urządzeń sterowania ruchem kolejowych (srk); • przebudowa kolidujących obiektów oraz sieci i urządzeń istniejącego uzbrojenia terenu niezwiązanych z infrastrukturą kolejową, zlokalizowanych w obszarze projektowanej infrastruktury kolejowej. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat olkuski, gmina Olkusz, miejscowość Olkusz, działki ewidencyjne numer: 2115/26, 2115/41, 2115/42, 3521/5, 2578/8, 2578/6, 2577/5, 2115/45, 2115/51, 2115/49, 2577/4, 2578/9, 2578/7, 2577/6, 2115/29, 2115/27, 2115/16, 2115/50, 2115/52, 2115/46, 5043, 2115/34, 2679/1, 2117/2 obręb 0001 Olkusz jednostka ewidencyjna 121205_4 Olkusz-miasto.

 

Równocześnie Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 14 lipca 2021 r. postanowienia Nr 120/W/2021 znak: WI-II.7840.1.48.2021.PZ, na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.256 ze zmianami), którym nałożono na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym projekcie budowlanym, w terminie do 30 września 2021 r.

Na ww. postanowienie nie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Informuje się, że obwieszczenie Wojewody Małopolskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej: Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Krakowa oraz w prasie lokalnej.

 

Informuje się, że zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy (legitymujący się pełnomo­cnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, które podlega opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia.

 

W związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii, związanego z pandemią COVID-19 zostało wydane zarządzenie Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zaprzestania bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie (dotyczące m.in. budynku przy ul. Basztowej 22 w Krakowie), zatem skany dokumentów złożonych wraz z wnioskiem mogą zostać udostępnione drogą elektroniczną.

 

Kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim zapewniony jest za pośrednictwem platformyePUAP: /ag9300lhke/skrytka, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz telefonicznie. Należy powołać znak sprawy: WI-II.7840.1.48.2021.PZ.

 

Kontakt osobisty z pracownikami będzie możliwy jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

 

Bezpośredni kontakt telefoniczny do osoby prowadzącej sprawę: 12 3921625.

 

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, iż w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.