Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

 

Stosownie do art. 33 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2021 poz. 247, z późn. zm./, art. 49 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm./ oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2021 r. poz. 1372/, w oparciu o upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa instalacji do kompostowania odpadów zielonych oraz innych niż niebezpieczne zbieranych selektywnie na terenie dz. nr ew. gr. 617/37 zlokalizowanej  w Olkuszu”

– inwestor:  Andrzej Zub  Odlewnia Żeliwa i Metali Kolorowych, Osiek ul. Zimnodolska 42, 32- 300 Olkusz

oraz o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia j.w.

Karta raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko została zamieszczona pod nr SE.604.98.2021 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Z raportem oraz jego uzupełnieniem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu ul. Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki w godz. od 800 do 1600 oraz od wtorku do piątku w godz. od 700 do 1500 i/lub w trybie udostępniania informacji o środowisku określonym w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia jw. można wnieść w terminie 30 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od dnia 09.09.2021 r. do 09.10.2021 r. 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków do postępowania jw. jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

Łukasz Rychlewski

Z-ca Burmistrza