Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Olkuszu

dniu 15 września  2021, godz. 15:30 w trybie stacjonarnym

w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu

 

Porządek obrad

 

 1. Otwarcie XXIX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

 1. Przedstawienie porządku obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

 1. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

 1. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

 1. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami - sprawozdanie.

 

 1. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

 

 1. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

 

 1. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Olkuszu – informacja.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz – zmiana nr 24.

( dotyczy dopuszczenia instalacji fotowoltaicznych powyżej 100 kW)

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/598/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olewin – Zagaje.

( dotyczy dopuszczenia instalacji fotowoltaicznych powyżej 100 kW)

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/208/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych po południowej stronie linii kolejowej w Olkuszu.

( dotyczy dopuszczenia instalacji fotowoltaicznych powyżej 100 kW)

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wiśliczka – Kosmolów – Zadole Kosmolowskie – fragment Zedermana.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części Witeradowa.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2021 rok.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXIII/297/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata 2023-2033 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii ,w tym trybu konsultacji.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zbiorczego raportu monitorującego realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026 za rok 2020.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Olkusz.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do realizacji Samorządowemu Zespołowi Edukacji w Olkuszu zadań gminnych dotyczących oświaty i opieki nad dziećmi do lat 3.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Olkusz na rok szkolny 2021/2022 .

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu działki nr 2515/2, położonej w Olkuszu.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu działki nr 2515/9, położonej w Olkuszu.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu działki nr 4467, położonej w Olkuszu.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem na rzecz Powiatu Olkuskiego.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu działki nr 741/20, położonej w Olkuszu.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu działki nr 617/45, położonej w Olkuszu (obręb Pomorzany).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu działki nr 617/43, położonej w Olkuszu (obręb Pomorzany).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.

 

 1. Wolne wnioski.

 

 1. Zamknięcie XXIX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.