Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I

 

niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, położonej w Olkuszu przy ul. Minkiewicza, przeznaczonej do sprzedaży bez przetargu,

 

 

1. Numer Księgi Wieczystej –  KR10/00039213/2

 

2. Numer działki – 2515/9

 

3 .Powierzchnia działki – 51 m2

 

4 .Przedmiotowa działka położona jest w Olkuszu przy ul. Minkiewicza. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość położona jest w kompleksie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w sąsiedztwie Powiatowego Urzędu Pracy oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w zabudowie blokowej. Lokalizacja w strefie miejskiej. Dostęp do obiektów użyteczności publicznej, środków komunikacji i zaopatrzenia – dobry. Działka w odległości ok. 1,3 km na południowy – wschód od ścisłego centrum Olkusza – Rynek.

 

5. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem „31 MN” – opisanym jako „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”

 

6. Nieruchomość przeznaczona jest na podstawie art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 4576, położonej w Olkuszu przy ul. Minkiewicza

 

7. Cena sprzedaży brutto wynosi – 14 268,00 zł ( słownie: czternaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych ).

 

8. Termin składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 22.11.2021 r.