Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami) oraz art. 9ac ust. 1 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1043 ze zmianami),

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia o wydaniu 19 października 2021 r. decyzji Nr 10/BK/2021 znak: WI-II.7840.1.46.2021.MBB o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę zamierzenia budowlanego pn.: Rozbudowa i przebudowa przejazdu w km 39+717 (km istn.) wraz z infrastrukturą towarzyszącą od km 38+230 do km 41+150 w ramach projektu ”Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.”. Zakres robót:

• rozbudowa i przebudowa układu drogowego wraz z zjazdami oraz rozbiórka fragmentu układu drogowego podlegającego rozbudowie i przebudowie w km 39+717 (km istn.);

• budowa układu odwodnienia dla przebudowywanego przejazdu w km 39+717 (km istn.);

• rozbiórka i budowa układu sieci trakcyjnej;

• przebudowa i budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV;

• przebudowa i budowa kanalizacji kablowej głównych tras kablowych dla kabli sterowania ruchem kolejowym (srk);

• przebudowa i budowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk), przebudowa kolizji sieci teletechnicznej dla przejazdu;

• przebudowa kolidujących obiektów oraz sieci i urządzeń istniejącego uzbrojenia terenu niezwiązanych z infrastrukturą kolejową, zlokalizowanych w obszarze projektowanej infrastruktury kolejowej;

• rozbiórka budynku – strażnicy przejazdowej;

• usuniecie drzew i krzewów.

Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat olkuski, gmina Olkusz, miejscowość Olkusz, działki ewidencyjne numer: 293, 309/1, 309/2, 313/1, 355/1, 353 (obręb ewidencyjny 0021 Podlesie, jednostka ewidencyjna 121205_5 Olkusz - G), 212/1, 212/2, 98/1, 100/1, 102/1, 214 (obręb ewidencyjny 0013 Rabsztyn, jednostka ewidencyjna 121205_ Olkusz – G).

 

Od ww. decyzji przysługuje stronie odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Równocześnie zawiadamia się, że na podstawie art. 108 § 2 i 123 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności postanowieniem Nr 19/R/2021 z 19 października 2021 r., znak: WI-XI.7840.1.46.2021.MBB.

 

Na ww. postanowienie przysługuje zażalenie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Informuje się, że obwieszczenie Wojewody Małopolskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej: Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, a także w prasie lokalnej.

 

Informuje się, że zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy (legitymujący się pełnomo­cnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, które podlega opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia.

 

W związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii, związanego z pandemią COVID-19 zostało wydane zarządzenie Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zaprzestania bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie (dotyczące m.in. budynku przy ul. Basztowej 22 w Krakowie).

 

Kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim zapewniony jest za pośrednictwem platformyePUAP: /ag9300lhke/skrytka, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz telefonicznie. Należy powołać znak sprawy: WI-II.7840.1.46.2021.MBB.

 

Kontakt osobisty z pracownikami będzie możliwy jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

 

Bezpośredni kontakt telefoniczny do osoby prowadzącej sprawę: 12 39 21 609.