Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I

 

zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, położonej w Olkuszu, przeznaczonej do sprzedaży bez przetargu,

 

 

1. Numer Księgi Wieczystej –  KR1O/00032307/9

 

2. Numery działek – 3173/143

 

3. Łączna powierzchnia działek –  0,2830 ha

 

4. Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w Olkuszu przy ul. Przemysłowej, ok. 2,5 km od ścisłego centrum miasta ( Rynek w Olkuszu ). Najbliższe otoczenie działki stanowi pojedyncza zabudowa mieszkalna oraz punkty handlowo – usługowe. Kształt działki regularny, teren płaski. Od strony zachodnie przebiega sieć kolejowa. Od strony południowej – w odległości ok. 200 m przebiega droga krajowa 94, od strony wschodniej w odległości ok. 550 m – droga wojewódzka 783. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Przemysłowa, która łączy się z drogą krajową 94. Posiada dostęp do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej : sieć elektroenergetyczna, wodociągowa,  kanalizacyjna, co.

 

5. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem „2.P/U” – opisanym jako „Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy usługowej”.

 

6. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 

7. Cena sprzedaży  wynosi – 193 753,50 zł / słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy złote 50/100 /.

 

8. Termin składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 06.12.2021 r.