Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 

 

            Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że:

 

1)    Uchwałą Nr XXIX/367/2021 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2021r. przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wiśliczka – Kosmolów – Zadole Kosmolowskie – fragment Zedermana

2)    Uchwałą Nr XXXI/387/2021 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 13 października 2021r.  przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osiek,

3)    Uchwałą Nr XXXI/388/2021 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 13 października 2021r. przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zimnodół

 

Jednocześnie informuję, że z treścią ww. Uchwał oraz pisemnym podsumowaniem dokumentów można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, Rynek 1, pok. nr 102, w godzinach pracy Urzędu. Wyżej wymienione Uchwały udostępnione są również na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu – w Biuletynie Informacji Publicznej.

     

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Jolanta Motyczyńska

Z-ca Burmistrza