Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Roman Piaśnik – Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz zaprasza uczniów klas I-III ze szkół podstawowych z Miasta i Gminy Olkusz do udziału w Konkursie Plastyczno – Ekologicznym „W poszukiwaniu Azbeścika”. 

Celem konkursu jest wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego regionu z zachowaniem równowagi pomiędzy poprawą stanu środowiska, racjonalnym użytkowaniem zasobów naturalnych oraz minimalizowaniem niekorzystnych oddziaływań na środowisko i jego zasoby. Konkurs ma również na celu podniesienie świadomości  dotyczącej szkodliwości wyrobów, zawierających azbest i konieczności bezpiecznego ich usuwania.

Konkurs dofinansowany jest z projektu : Usuwanie wyrobów w zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz - etap II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 Ochrona

środowiska Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na laureatów czekają bardzo atrakcyjne nagrody!

 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami.