Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

niezabudowanych stanowiących własność Gminy Olkusz, położonych  w Olkuszu   o numerach ewidencyjnych: 2579/7 o powierzchni 50m2 i 2578/2 o powierzchni 24m2  przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym.

 

1. Przedmiotem wykazu są nieruchomości niezabudowane:

a) działka nr 2579/7 o pow. 50m2,  ujawniona w księdze wieczystej KR1O/00057309/4,

b) działka nr 2578/2 o pow. 24m2,  ujawniona w księdze wieczystej KR1O/00084091/0, położone w Olkuszu, stanowiące własność Gminy Olkusz. Działki stanowią enklawę pomiędzy skarpą odgraniczającą działki sąsiednie, a działkami nrnr 2738/16  i 2738/15.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Śródmieście-Piaski, zatwierdzonym Uchwałą nr XIX/227/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15.09.2020r. (Dz. U. Woj. Mał. poz.5904 z dnia 23.09.2020r.) działki nrnr 2579/7 i 2578/2 znajdują się w terenie oznaczonym symbolem: -„5PU” – opisanym jako: „tereny zabudowy produkcyjno-usługowej”.

Ze względu na swoje parametry  (kształt, położenie i powierzchnię)  działki te nie stanowią samodzielnych działek budowlanych, mogą jedynie poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

 

2. Nieruchomości przeznaczone są do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej tj. działki nr 2738/16 (wraz z działką nr 2738/15 użytkowaną wieczyście).

                                                          

3. Cena nieruchomości brutto wynosi :

- 11 070,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemdziesiąt złotych) w tym:

- 9 000,00 zł wartość gruntu

- 2 070,00 zł obowiązujący podatek VAT w stawce 23%.  

                                                          

4. Nieruchomości będą przedmiotem sprzedaży  w trybie art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami.

 

5. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje  pierwszeństwo jej nabycia  stosownie  do art. 34 ust. 1  pkt. 1 i 2  Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – upływa  z dniem 07.01.2022r.