Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Olkuszu

dniu 14 grudnia 2021, godz. 15:30 w trybie zdalnym

 

Porządek obrad

 

1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

3. Przedstawienie porządku obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

4. Informacja o stypendiach edukacyjnych Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz dla uczniów zamieszkujących Gminę Olkusz za 2020 rok.

 

5. Informacja o nagrodach Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz za wysokie wyniki sportowe.

 

6. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

7 . Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami - sprawozdanie.

 

8. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

 

9. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

 

10. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Olkuszu – informacja.

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2021 rok.

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXIII/297/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2022.

a) przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2022
z uzasadnieniem,

b) przedstawienie Uchwały Nr S.O.XIV.421.12.2021 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 8 grudnia 2021 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2022 r. oraz Uchwały nr S.O.XIV.4260.11.2021 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 8 grudnia 2021 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2022,

c) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu,

d) dyskusja nad projektem Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2022,

e) głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2022.

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.

a) przedstawienie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz wraz z uzasadnieniem,

b) przedstawienie Uchwały Nr S.O.XIV.4290.12.2021 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Olkusz,

c) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu,

d) dyskusja nad projektem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz,

e) głosowanie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Olkusz.

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli Miasta i Gminy Olkusz z dnia 18 listopada 2021 roku.

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie działki nr 870 położonej w Kosmolowie.

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu monitorującego realizację Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata 2014-2022 za rok 2020 .

 

18. Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Olkusz z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.

 

19. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych dla Gminy Olkusz na rok 2022.

 

20. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Olkusz na rok 2022.

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podgrabie.

 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz – zmiana nr 25.

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVII/208/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych po południowej stronie linii kolejowej w Olkuszu.

 

24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XL/598/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olewin Zagaje.

 

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia zasad poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 

26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

27. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

 

28. Podjęcie  uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty targowej.

 

29. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian osobowych w komisjach rady.

 

30. Wolne wnioski.

 

31. Zamknięcie XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.