Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń obok pok. 207, na stronach internetowych Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 20.12.2021r. do dnia 09.01.2022r. opublikowany zostanie wykaz nieruchomości  przeznaczonych do najmu, dzierżawy i użyczenia:

 

- działki nr 1570, 1577 położone w Niesułowicach o łącznej pow. 6,6595 ha z przeznaczeniem pod uprawy rolne, na okres  1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.2155.2021 z dnia 14.12.2021r. w wysokości: 1.000,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 – go marca każdego roku z góry;

- najem pomieszczenia garażowego o pow. 16,93m2 położonego w Olkusz przy ul. Mickiewicza 1 (w chwili obecnej pomieszczenie zajmowane bezumownie) - na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.2164.2021 z 14.12.2021r. w wysokości: 5,00zł/m2 (tj. 12,30zł brutto ). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca  z góry;

- działka nr 397/2 o pow. 12214 ha położona w Pomorzanach z przeznaczeniem pod uprawy rolne na okres 3 lat. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 100,00zł  z terminem płatności rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- działka nr 2560/9 o pow. 54m2 położona w Olkuszu przy ul. K.K. Wielkiego z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą, na okres 1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 398,52zł brutto (tj. 6,00zł/m2 netto).Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- działka nr 4473/6 o pow. 35m2 położona w Olkuszu przy ul. Konopnickiej z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą, na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 193,73zł brutto. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 968/141 o pow. 45m2 położonej w Olkuszu przy ul. Zielonej z przeznaczeniem pod zieleń przydomową (działka zajmowana bezumownie) na okres 3 lat. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości (1,60zł/m2netto) z terminem płatności rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- działka nr 282/2 o pow. 1684m2 położona w Niesułowicach z przeznaczeniem pod zbiorniki wody na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.2162.2021 z 14.12.2021r. w wysokości: 1.000,00zł netto. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 595/19 oraz działki nr 595/33, nr 595/36 o łącznej powierzchni 551m2 położone w Olkuszu obręb Pomorzany z przeznaczeniem pod zieleń izolacyjną na okres 3 lat. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 385,70zł netto (tj. 0,70 zł/m2) z terminem płatności rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 1853/1 o pow. 25m2 położonej w Olkuszu przy ul. Witosa z przeznaczeniem pod zieleń przydomową (działka zajmowana bezumownie) na okres 3 lat. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości (1,60zł/m2netto) z terminem płatności rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 2689/48 o pow. 40m2 położonej w Olkuszu przy ul. Korczaka z przeznaczeniem pod garaż na czas nieokreślony. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 49,20zł brutto (tj. 1,00zł/m2 netto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 82/4 położonej w Olkuszu przy ul. 20stu Straconych z przeznaczeniem  pod zieleń przydomową o pow. 30m2 oraz pod garaże o łącznej pow. 44m2 (działka obecnie zajmowana bezumownie, a garaże stanowią własność osób prywatnych) na okres 3 lat. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości:  rocznie brutto: 59,04zł oraz miesięcznie brutto: 54,12zł  Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 – go marca  każdego roku z góry, a miesięcznie do 10-go każdego miesiąca z góry;.

- działka nr 3657/6 położona w Olkuszu przy ul. Krasińskiego o pow. 27m2 z przeznaczeniem pod pomieszczenie magazynowe na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 1,70zł/m2 netto. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 937/2 położonej w Olkuszu przy ul. Cegielnianej o pow. 480m2 z przeznaczeniem pod ogród przydomowy na okres 1 roku. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 60,00zł z terminem płatności rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- części działek nr 1777/37, 1777/52, 2714/3, 3162/37, 4483/2, 3619/8, 3353/93, 1820/14, 3353/89, 4431, 4442, 4450, 4563, 3693/12, 4466, 4478, 3721/39, 4489, 4457, 944/13, 120/3, 1119, 404, 223/3, 4537, 3353/85, 1445/5, 4760/4, 3349/14, 3299/1,1820/14, 1931/17, 4489/2, 4461, 5411/4, 2714/3, 1871/1, 746/6, 4452 położone w Olkuszu oraz na terenie Gminy Olkusz z przeznaczeniem pod pojemniki na odzież używaną na okres 1 roku do oddania w dzierżawę i w użyczenie. Stawka czynszu za dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w wysokości 100zł netto za pojemnik. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

 

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu,  a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie stosowny wniosek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godzinach pracy Urzędu (pok. nr 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.