Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Projekt „Cyfrowa Gmina” nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Wartość projektu: 1 049 513,58

Kwota dofinansowania: 1 049 513,58

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – podpisaną umowę o dofinansowanie pomiędzy Gminą Olkusz a Centrum Projektów Polska Cyfrowa przekazano do instytucji w dniu 28.12.2021 r.

Projekt „Cyfrowa Gmina” ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

  • Cyfryzację urzędu poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy zdalnej.
  • Edukację cyfrową pracowników w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.
  • Analizę stanu cyberbezpieczeństwa, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Dzięki realizacji projektu Gmina Olkusz zakupi nowoczesny sprzęt oraz specjalistyczne oprogramowanie, które umożliwią wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorząd dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom oraz mając na uwadze aktualną sytuację spowodowaną COVID-19, planuje się przeniesienie niektórych usług świadczonych przez Urząd do sieci, co umożliwi załatwienie spraw on – line.