Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

W ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”, Gmina Olkusz pozyskała z budżetu Województwa Małopolskiego pomoc finansową w postaci dotacji celowej w wysokości 69 090,00 zł  (na podstawie umowy zawartej w dniu 26.11.2021 r.). Środki te przeznaczono na zadanie „Przebudowa i rozbudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Sieniczno, Gmina Olkusz”, którego łączna wartość wyniosła 169 000,00 zł. Inwestycję zrealizowano na terenie przyszkolnym w miejscowości Sieniczno. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie boiska wielofunkcyjnego, w skład którego wchodzą: boisko do piłki ręcznej o wymiarach 33x14 m; boisko do koszykówki o wymiarach 16x8,06 m; boisko do piłki siatkowej o wymiarach18x9 m. W ramach umowy zawartej z Wykonawcą zadania: wykonano nawierzchnię i ogrodzenie, zamontowano urządzenia sportowo – rekreacyjne do siatkówki, koszykówki oraz piłki ręcznej, zamontowano urządzenia małej architektury i tablicę informacyjną oraz wykonano odwodnienie obiektu. Dzięki realizacji zadania powstał bezpieczny obiekt – boisko wielofunkcyjne, który umożliwi rozwój pasji i potencjału sportowego uczniów i mieszkańców trzech sołectw – Sieniczno, Olewin, Wiśliczka. Boisko jest ogólnodostępne i bezpłatne dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. W godzinach prowadzenia zajęć lekcyjnych, obiekt będzie wykorzystywany do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej, zajęć sportowo – rekreacyjnych w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz  międzyszkolnych rozgrywek sportowych. Boisko posłuży również najmłodszym dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego zlokalizowanego w szkole, dla których będą organizowane gry i zabawy ruchowe kształcące umiejętności sprawnościowe na tym poziomie rozwoju fizycznego. Ponadto będzie miejscem realizacji imprez szkolnych, np. dni otwartych szkoły, turniej ruchu drogowego.

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS"