Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Celem przedmiotowego naboru była identyfikacja potrzeb oraz pomysłów prorozwojowych, których wyznaczenie pozwoli na lepsze zaprogramowanie działań wpływających na dynamizację rozwoju gminy, jak również zapewni możliwość aplikowania o środki pochodzące z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Zgłaszać można było zadania, inwestycje, wydarzenia i wszelkie inicjatywy, które wpłyną na rozwój gminy oraz przyczynią się do poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Działania mogli zgłaszać wszyscy zainteresowani mieszkańcy, grupy mieszkańców, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, instytucje oraz rady osiedli.

Pomysły i potrzeby dotyczące przedsięwzięć projektowych można było zgłaszać w dniach od 10 grudnia 2021 r. do 10 stycznia 2022 r. za pomocą Formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie podmiotowej Gminy Olkusz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu - www.umig.olkusz.pl (zakładka „Strategia Rozwoju”). Formularz zgłoszeniowy był także dostępny do pobrania w formie papierowej na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu (Rynek 1, 32-300 Olkusz). Wypełnione formularze można było dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2022 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu drogą korespondencyjną (Rynek 1, 32-300 Olkusz), a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu.

Wpłynęło 155 pomysłów (projektów), w tym 81 online oraz 74 w postaci papierowej. Zgłoszone pomysły zostaną omówione na spotkaniu warsztatowym w ramach pracy nad dokumentem Strategia Rozwoju Gminy Olkusz na lata 2023-2033 w dniu 01.02.2022 r. Zestawienie inicjatyw zgłoszonych do Banku Projektów w ramach Strategii Rozwoju Gminy Olkusz na lata 2023-2033 w załączeniu.

Zestawienie inicjatyw zgłoszonych do Banku Pomysłów w ramach Strategii Rozwoju Gminy Olkusz