Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na  dzierżawę nieruchomości gruntowej  stanowiącej działki nr nr 1570, 1577 położone w Niesułowicach

 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Olkusz o łącznej powierzchni 6,6595ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 1570   o pow. 5,5420ha (RV), nr 1577 o pow. 1,1175ha (PSV – 0,2632ha, RV – 0,8543ha) - położone w Niesułowicach, na czas określony tj. do 31.12.2022r. z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Olkuszu prowadzi księgę wieczystą nr KR1O/00052422/7.

2. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 11.02.2022r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, w sali na parterze.

3.  Stawka wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy wynosi 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

4.  Postąpienie w wysokości nie mniej niż 200,00 zł (słownie: dwieście  złotych).

5.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu nr 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 prowadzony przez Bank Pekao S.A. w terminie do dnia 09.02.2022r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na rachunku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz) z podaniem tytułu wpłaty: przetarg na dzierżawę działek w Niesułowicach.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od daty zamknięcia przetargu na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.

7. Osoba, która wygra przetarg zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać jego przeznaczenia bez zgody Wydzierżawiającego, a w szczególności wznosić budynków, budowli i urządzeń trwale związanych z gruntem.

8. Obowiązkiem Dzierżawcy jest ponoszenie, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno -prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatki lokalne.

9. W przypadku konieczności usunięcia rosnących na działkach drzew niezbędne jest uzyskanie pisemnego zezwolenia Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi tut. Urzędu oraz Starostwa Powiatowego  w Olkuszu.

10. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w sytuacji gdy przedmiot dzierżawy będzie Wydzierżawiającemu niezbędny do wykonywania jego zadań z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia -  z możliwością zebrania ewentualnych zasiewów.

11. Z oferentem, który wygra przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy w terminie dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ze wzorem umowy należy zapoznać się  w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu  w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem, (w godzinach pracy Urzędu) pok.111.

12. Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13. Jednocześnie Gmina Olkusz wyraziła zgodę TAURON Dystrybucja SA na wykonanie inwestycji polegającej na zmianie lokalizacji linii kablowej sieci napowietrznej SN znajdującej się na w/w działkach.

14. Informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu (w dniach: poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek-piątek od 7.00 do 15.00). pok. 111, tel. 32 6260111.

15.  Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą zostać zmienione lub odwołane.