Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2021 r. poz. 2371, z późn. zm./, w oparciu o upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz,

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wydanej w dniu 09.02.2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na terenie ciepłowni węglowej w Olkuszu” na terenie działek nr ew. gr. 3586/11, 3586/5 oraz 3574/4, położonych przy ul. Zagaje w Olkuszu.

– inwestor: TAURON Zielona Energia Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.

Ponadto podaje się do publicznej wiadomości, że karta w/w decyzji została zamieszczona pod nr SE.604.23.2021 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

 

Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust.1 w/w ustawy, można zapoznać się w poniedziałki w godzinach 800-1600 oraz od wtorku do piątku w godzinach 700-1500 w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu (tel. 32 62 60 174) i/lub w trybie udostępniania informacji o środowisku określonym w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Treść decyzji j.w. udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu na okres od dnia 10.02.2022 r. do dnia 24.02.2022 r.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 Łukasz Rychlewski

Zastępca Burmistrza

 

 

Decyzja_Nr_1_2022.pdf