Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2021 r. poz. 2371, z późn.zm./

 

zawiadamiam strony postępowania

 

o wydaniu w dniu 09.02.2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na terenie ciepłowni węglowej w Olkuszu” na terenie działek nr ew. gr. 3586/11, 3586/5 oraz 3574/4, położonych przy ul. Zagaje w Olkuszu. – inwestor: TAURON Zielona Energia Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.

Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust.1 w/w ustawy, można zapoznać się w poniedziałki w godz. 800-1600 oraz od wtorku do piątku w godz. 700-1500, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu (tel. 32 62 60 174) i/lub w trybie udostępniania informacji o środowisku określonym w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, tj. od dnia 10.02.2022 r. do dnia 24.02.2022 r.

 

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, 32-300 Olkusz, Rynek 1 - w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. tj. od dnia 25.02.2022 r. do dnia 11.03.2022 r.

 

Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

Łukasz Rychlewski

Zastępca Burmistrza

 

 

Podstawa prawna:

- art. 49 § 1 Kpa  -  „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

- art. 74 ust. 3 ustawy ooś – „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”.