Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Projekt Ochrona powietrza w Gminie Olkusz

 

Wartość projektu: 2 638 825,50 PLN

Kwota dofinansowania: 2 595 647,05 PLN

 

Projekt pod nazwą Ochrona powietrza w Gminie Olkusz uzyskał dofinansowanie w ramach działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie niskiej emisji – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z celem osi priorytetowej, celem projektu jest stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego nowoczesnego sektora energetycznego, zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców oraz poprawę jakości ich życia. Najważniejszym i niezwykle istotnym efektem realizacji zadania będzie poprawa stanu środowiska w skali lokalnej dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń. Zgodnie z oceną jakości powietrza regularnie przekraczane są poziomy dopuszczalne i docelowe pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Istnieje wiele dowodów naukowych potwierdzających, że zarówno długoterminowe, jak i krótkoterminowe narażenie na zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi prowadzi do przedwczesnych zgonów.

 

Działania w ramach projektu polegać będą na wymianie starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na efektywne i nowoczesne źródła ciepła zasilane paliwem gazowym, wraz  z wykonaniem wewnętrznej instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania ( 180 sztuk nowych ekologicznych zainstalowanych urządzeń ). Poprzez ograniczenie zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań , nastąpi obniżenie stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, co zapewni w skali lokalnej i regionalnej poprawę jakości powietrza oraz wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.

W wyniku realizacji projektu zastosowane zostaną systemy grzewcze oparte o kotły charakteryzujące się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z 21.10.2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Rozwiązania techniczne zastosowane w projekcie potwierdzają zastosowanie kotłów najwyższej klasy, co przekłada się na lepszą sprawność, czystsze spalanie, oszczędność, a przez to wysoki efekt ekologiczny.

Czas realizacji projektu do 30.06.2023 r.

 

Wstepna_deklaracja.pdf