Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Zawiadomienie o taksacji

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, iż w związku z realizacją przez firmę TAXUS UL Sp. z o.o.  zadania pt. ”Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów” zleconego przez powiat olkuski, na terenie Miasta i Gminy Olkusz odbywać się będzie taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w terminie od 7 marca 2022r. do 30 lipca 2022r. (ramowy plan prac).

    Po wykonaniu taksacji i opracowaniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, zostaną one przesłane do Urzędu Miasta i Gminy, celem przedłożenia właścicielom lasów, zgodnie z Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 ze zm.).

    Zgodnie z Ustawą o Lasach, projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu burmistrz informuje pisemnie właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

    W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania
lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków. Po upływie 30 dni od daty wyłożenia Wykonawca zwróci się do Urzędu Miasta i  Gminy o przekazanie ewentualnych wniosków i zastrzeżeń do planów. Oryginały zastrzeżeń do planów należy przekazać do Starostwa Powiatowego. Po rozpatrzeniu wniosków, we współpracy ze Starostwem Powiatowym, uznane zastrzeżenia zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji planów.