Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Wkrótce zostanie rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania pt. „Teren rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej w Gorenicach - zagospodarowanie terenu placu szkolnego po stronie północnej”, jakie będzie wykonywane na zlecenie Gminy Olkusz. Inwestycja jest realizowana w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Obecnie w olkuskim magistracie analizowane są oferty, jakie złożyli wykonawcy. Do przetargu przystąpiło trzech oferentów. Najtańsza oferta opiewa na 469 000 zł, a najdroższa na 600 000 zł. Zadaniem wykonawcy będzie stworzenie strefy rekreacyjnej przy budynku Szkoły Podstawowej w Gorenicach od strony północnej. Pojawią się elementy małej architektury z kręgiem ogniskowym, ławkami, koszami na śmieci oraz zacienionym miejscem odpoczynku dla dzieci przy placu zabaw w postaci drewnianej altany. Zostanie także wykonane ogrodzenie oraz ciągi piesze. Ponadto, w ramach tej inwestycji przewidziano nowe nasadzenia drzew. Nowy teren rekreacyjno – sportowy będzie sprzyjał integracji mieszkańców wsi i promował zdrowy tryb życia. Prace mają potrwać dwa miesiące.

 

Zadanie jest częścią większego projektu o nazwie "Rozbudowa budynku OSP wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Gorenicach w gminie Olkusz - zadania: 6.1, 6.2, 6.3 w GPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020. Na jego realizację Gmina Olkusz otrzymała ponad 2,5 miliona złotych dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt Gminy Olkusz znalazł się na pierwszym miejscu, zyskując najwyższą ocenę spośród wszystkich, które otrzymały dofinansowanie. Wartość wszystkich zaplanowanych prac to ponad 3,6 miliona złotych.

Projekt Gminy Olkusz o nazwie Rozbudowa budynku OSP wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Gorenicach w gminie Olkusz - zadania 6.1, 6.2, 6.3 w GPR zakłada wykonanie 3 obiektów inwestycyjnych wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poza zadaniem „Teren rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej w Gorenicach - zagospodarowanie terenu placu szkolnego po stronie północnej”  obejmuje także zagospodarowanie terenu przy stadionie sportowym, z wydzieleniem miejsca pod siłownię zewnętrzną z urządzeniami oraz rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku oraz instalacji wewnętrznych remizy OSP w Gorenicach wraz z częściową rozbiórką istniejącego budynku.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poszerzenie oferty łączącej mieszkańców, rozwijającej kreatywność dzieci i ich rodzin, m.in. poprzez organizację imprez okolicznościowych, wzbogacenie oferty sportowej oraz umożliwi integrację międzypokoleniową. Zastosowane rozwiązania techniczne zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców, korzystających z rewitalizowanych obiektów, oraz funkcjonalność obiektów użyteczności publicznej.

Wartość całego projektu Rozbudowa budynku OSP wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Gorenicach w gminie Olkusz - zadania 6.1, 6.2, 6.3 w GPR wynosi 3 605 140,06 zł. Dofinansowanie w ramach konkursu RPMP.11.02.00-IZ.00-12-050/18 dla 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi 2 558 391,33 zł.