Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Olkuszu

w dniu 28 marca  2022, godz. 15:30 w trybie zdalnym

 

Porządek obrad

 

1. Otwarcie XXXV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

3. Przedstawienie porządku obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami - sprawozdanie.

 

6. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

 

7. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

 

8. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Olkuszu – informacja.

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli Miasta i Gminy Olkusz złożonych w okresie od 11 lutego 2022 roku  do 15 lutego 2022 roku.

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2022 rok.

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXIII/410/2021 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 5599, położoną w Olkuszu przy ul. Rzemieślniczej.

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – Piaski( 2 obszary).

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XXIV/308/2021 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Miasta i Gminy Olkusz obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

 

15.Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji dwóch przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej 1076K w miejscowości Gorenice.

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu do realizacji zadania, o którym mowa w art.13 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

 

19. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Olkusz na lata 2022 – 2025.

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2022”.

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty targowej.

 

22. Wolne wnioski.

 

23. Zamknięcie XXXV Sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.